طلبگی یعنی پا به رکابی

(سرباز کوچکی از خیل عاشقان خمینی در سنگر حوزه علمیه)

طلبگی یعنی پا به رکابی

(سرباز کوچکی از خیل عاشقان خمینی در سنگر حوزه علمیه)

نویسندگان

از طریق ایمیل و تلگرام می توانید با من تماس بگیرید.
آدرس ایمیل:
rezanasab68@gmail.com
https://telegram.me/Aghil_Rezanasab